Garantie bepalingen


T. Moespot Garantie bepalingen 2011

1. Garantie bepalingen
 • Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van minimaal 6 en maximaal 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
 • Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan T. Moespot beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot 6 maanden na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na 6 maanden tot maximaal 2 jaar.
 • Niet onder de garantie bepalingen valt:
  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, als ook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
  • verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
  • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
  • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
  • schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
  • T. Moespot niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek. alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van T. Moespot

 • Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden in de winkel van T. Moespot-electronics of opgestuurd naar de winkel van T. Moespot-electronics, de daar uit vloeiende kosten voor verzending enz. komen altijd voor rekening van de klant (voldoende frankeren a.u.b.). Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij met adres gegevens enz.
 • Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kostprijs voor controle aangerekend kan worden.
 • Bij reparaties buiten de garantie periode zullen transport-en reparatie kosten aangerekend worden.
 • Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 • Bij Demo en/of gebruikte goederen geld een maximale garantie termijn van 1 maand na aankoop
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).


2.   Aansprakelijkheid

         De aansprakelijkheid van T. Moespot met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder
         artikel 1 geregelde garantie bepalingen.

         T. Moespot is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of
          producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit
          van de producten.

         Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van T. Moespot beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden
         factuur.